QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 82
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 82
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 81
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 81
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 80
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 80
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 79
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 79
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 78
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 78
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 77
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 77
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 76
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 76
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 75
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 75
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 74
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 74
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 73
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 73
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 72
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 72
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 71
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 71
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 70
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 70
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 69
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 69
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 68
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 68
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 67
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 67
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 66
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 66
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 65
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 65
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 64
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 64
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 63
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 63
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 62
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 62
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 61
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 61
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 60
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 60
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 59
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 59
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 58
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 58
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 57
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 57
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 56
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 56
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 55
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 55
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 54
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 54
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 53
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 53
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 52
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 52
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 51
QUẦN ÁO BẢO HỘ MẪU 51
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  

Quần áo bảo hộ

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Quần bảo bảo hộ lao động là gì ?
Quần áo bảo hộ lao động được xem là một dạng trang phục bảo hộ lao động được các doanh nghiệp công ty may cho công nhân nhân viên kỹ sư , mà mục đích chính là bao vệ an toàn sức khỏe tính mạng của những người đó , quần áo bảo hộ lao đông có nét riêng của chúng chính là chắc bền , an toàn , hỗ trợ tuyệt đối , đây là một dạng trang phục khác với mục đích dùng để làm đẹp mà nó nhằm mục đích chính là bảo đảm an toàn hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người lao động , với những thiết kế riêng biệt về chất liệu màu sắc hay nói đúng hơn là tùy ngành nghề sẽ có những sản phẩm đồng phục bảo hộ cho người lao động khác nhau
Hiện nay các sản phẩm đồng phục bảo hộ lao động được xem là bắt buột phải có với người lao động , đặt biệt là với các ngành như nghành xây dựng , nghành cơ khí , dầu mỏ ,.... bởi theo quy định của bộ an toàn lao động thì người lao động được trang bị đầy đủ những trang thiết bị bảo hộ cho người lao động 

Vậy quần áo bảo hộ lao động có gì khác với các dạng trang phục khác 
Nếu các bạn nghe đến cái tên bạn có thể hình dung được là tác dụng của những sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ lao động có tác dụng là bảo hộ cho người lao động , nhưng có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mặt liệu nó có gì khác với những dạng trang phục khác 
Với những dạng trang phục khác như quần áo công sở , quần áo đi chơi , quần áo trang phục ở nhà , cách sử dụng của chúng có phần riêng biệt cũng như thiết kế , bởi trang phục công sở thường phải lịch sự hiện đại , với quần áo đi chơi hay đi du lịch thì đều cần thiết đó là gì , chăng cần gì cả đẹp thích là mua về dùng thôi , nhưng với quần áo bảo hộ lao động nó sẽ có những tiêu chuẩn và chuẩn mực riêng từ màu sắc đền chất liệu cách may , phụ kiện , rồi bla đủ hết , mà mục đích chính của những bộ trang phục này không phải là làm đẹp , nó cũng không cần trang trọng lịch sự , đều nó cần là hỗ trợ tuyệt vời cho người lao động ,nó cần đến sự gọn gàng , sư thoải mái , đặt là phải đảm bảo chất lượng và đạt 1 tiểu chuẩn nhất định nó hoàn toàn khác với những dạng trang phục khác , nó nằm trong 1 tiêu chuẩn an toàn ,còn những trang phục khác không đặt ra một tiêu chuẩn nào cả và hiện nay thời trang đặt biệt là thời trang quần áo ở VIệt Nam đang chụi nhiều ảnh hưởng của phương tây gây nên nhưng nét không hay về trang phục nhưng vấn đề đó nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người mặc mà vấn đề nó nằm ở văn hóa , hay thuần phong mỹ tục của người Việt Nam , nhưng nói về đồng phục quần áo bảo hộ lao động , điều quan trọng của nó vẫn là gì , đó là đảm bảo chất lượng cũng như sự an toàn cho bạn thân là quang trọng nhất 

Trang bị quần áo đồng phục bảo hộ lao động dành cho những ai
Những ai cần trang bị quần bảo bảo hộ lao động , đó là những người tham gia trực tiếp vào công việc , vậy những người tham gia gián tiếp vào công việc có cần không ?
Trước tiên là những người tham gia trực tiếp vào công việc đó là công nhân , người lao động, một phần cũng có kỹ sư 
Những người này khi tham gia vào công việc bắt buộc họ phải trang bị quần áo đồng phục bảo hộ lao động , đây là một điều bắt buộc bởi bất cứ ao khi tham gia lao động ở những nơi nguy hiểm điều bắt buộc phải trang bị bảo hộ lao động đặt biệt là những nghành công nghiệp nặng , quần áo bảo hộ lao động của những nghành công nghiệp nặng rất khác với những nghành công nghiệp nhẹ , về chất liệu cũng như thiết kế
Và hiện nay theo quy định của bộ an toàn lao động thì những người khi bước vào công trường lao động hay những người tham gia gián tiếp vào những công việc lao động trên công trường làm việc đều bắt buộc phải được trang bị đồng phục quần áo bảo hộ lao động 
Bởi nguy hiểm không chỉ đến từ công việc lao đông mà nguy hiểm còn đến từ môi trường lao động và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng con người nên bắt buộc phải được trang bị quần áo và đồng phục bảo hộ lao động 
Như vậy đối tượng bắt buộc phải được trang bị quần áo đồng phục bảo hộ lao động hiện nay đó chính là những người bước vào công trường lao động , chứ không phải riêng những người công nhân hay kĩ sư mới được trang bị hay may những sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ cho người lao động 

Vậy những chất liệu dùng để may quần áo bảo hộ lao động là gì ?
Hiện nay chất liệu mau quần áo bảo hộ lao động rất đa dạng và phong phú , nó phụ thuộc 100% vào công việc cũng như môi trường làm việc mà bạn phải tiếp xúc 
Đặt việt với những người như công nhân xây dựng thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi vật dụng nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe chất liệu may phải dầy nhưng đảm bảo co giãn thoáng mát , đường may chắt chắn gọn gàng , ngoài quần áo bảo hộ ra cũng cần nên trang phục thêm những sản phẩm đồng phục bảo hộ khác nhu nón bảo hộ lao động , giầy bảo hộ , găng tay , khẩu trang ,......
Với những công nhân ngành chế biến thực phẩn thì chất liệu để may đồng phục bảo hộ lao động chủ yếu là POLI đây là một dạng chất liệu chống thấm nước hiệu quả , cũng như phù hợp với môi trường làm việc của công nhân ở đây
Mỗi một chất liệu nó sẽ mang một đặt tính cũng như ưu nhược điểm riêng và tùy theo từng nghành nghề người ta sẽ xem xét xem những đặt tính như thế liệu nó phù hợp với những nghành nghề nào , khi đó người ta sẽ áp dụng chúng và những nghành nghề đó 
Do đó khi chọn chất liệu để may đồng phục bảo hộ lao động phải đảm bảo được các tiêu chí như 
Đảm bảo được sự an toàn cho người lao động 
Đảm bảo được chất lượng cũng như nhu cầu sử dụng của trang phục 
Tăng tính khả thi hay tính thực dụng của sản phẩm , ví dụ như bạn không thể may đồng phục bảo hộ cho ngành xây dựng bằng chất liệu của ngành chế biến thủy sản và ngược lại 
Một phần nữa khi may các sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ cho người lao động điều quang trọng nữa là gì đó là phải đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho người lao động và sự tiện lơi ,chuyên nghiệp hiện đại

Bạn có biết ý nghĩa của những bộ quần áo bảo hộ lao động này là gì không
Quần áo bảo hộ mang một ý nghĩa hết sức quang trọng với người lao động và cả doanh nghiệp bởi tính thức dụng cũng như tác dụng mang lại rất lớn , khi công ty hay một doanh nghiệp bỏ ra 1 khoảng đầu tư cho nhân viên mình trang bị những bộ quần áo bảo hộ lao động nó mang một ý nghĩa rất lớn 
Với doanh nghiệp , đây là một khoảng đầu tư khôn ngoan bởi theo quy định của pháp luật thì người lao động phải bắt buộc được trang bị trang phục bảo hộ cho người lao động
Đối với xã hội nó mang tính nhân văn vô cùng lớn bởi bạn có biết tại sao không vì nó là 1 khoảng đầu tư cho sức khỏe người lao động cũng như mang đến lợi ích cho người lao động mang tính xã hội rất cao nên được nhiều người đồng tình và yêu thích một điều nữa là gì! đó là khi bạn quan tâm chăm sóc đến sức khỏe người lao động sẽ được các công nhân yêu mến và làm việc nhiệt tình hơn , ngoài ra khi người công nhân được trang bị quần áo trang phục bảo hộ lao động người lao động sẽ tự tin hơn khi làm việc và năng xuất lao động sẽ tăng lên 
Hiện nay các công ty hay các doanh nghiệp thường rất quang tâm đến các các vấn đề về đồng phục bảo hộ lao động tại sao bạn có biết không bởi nó mang xu hướng của hiện đại hóa và công nghiệp hóa mang tính khoa học kỹ thuật rất cao 
Nếu bạn bước vào một công trình lao động hiện nay các thiết bị máy móc điều được trang bị rất hiện đại hầu như cong người được máy móc hỗ trợ 50% công việc và việc còn lại con người ta chỉ cần làm tốt 50% còn lại đó là vận hành máy móc một cách tốt nhất thôi , nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta phải biết cách vận hành chúng thật chu đáo , ngoài ra khi vận hành những phương tiện kỹ thuật công nghệ cao , các người công nhân cần phải thực hiện đúng các nguyên tác cơ bản và phải được trang bị những trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn cho công việc sử dụng chúng 
Bạn không thể sử dụng một trang phục bình thường mà có thể bước vào công trình lao động được bởi nó không mang lại hiệu quả cao trong việc lao động và mất đi tính hiện đại cũng như ảnh hương rất nhiều đến công việc 
Một mặt khác quần áo bảo hộ lao động một phần nào đó cũng giúp cho người lao động phân biệt công việc của họ với những người khác , cũng như nhiệm vụ của từng người từng khâu sản xuất , từng nhiệm vụ khác nhau để tránh nhằm lẫn cũng như cho các người như tổ trưởng chỉ huy biết cách phân bố sắp xếp công việc 
Và hiện nay các công ty thường may đồng phục bảo hộ lao động cho mình cũng có tác dụng tránh một số người bên ngoài trà trộm vào công trình và những công trình lớn đa phần là sự kết hợp của nhiều công ty nên cần phải có đồng phục bảo hộ lao động đây cũng là một trường hợp thường thấy trong những đại công trường 
Dễ quản lý những bộ đồng phục bảo hộ sẽ ghi tên hay phân công nhiệm vụ rõ ràng nhất , nhằm đảm bảo cho các công ty hay các doanh nghiệp có được sự quản lý chặt chẽ và dễ dàng hơn 
Một điều mà các doanh nghiệp hay các công ty thường mắt phải đó là không phân biệt được đâu là công nhân thuộc khu nào nhiệm vụ gì cho nên đồng phục bảo hộ lao động cũng rất quang trọng
Quảng bá thương hiệu hình ảnh doanh nghiệp công ty bạn , mỗi khi một người công nhân bạn đi làm mà mặc trên người những bộ đồng phục quần áo bảo hộ lao động bạn sẽ được rất nhiều người chú ý và thương hiệu hay logo trên đó phần nào sẽ quảng bá được hình ảnh của bạn, nó mang tính lợi ích cho doanh nghiệp cũng như tính khả quang trong công việc 
Hiện nay nhiều công ty hay doanh nghiệp muốn tại nên hình ảnh đẹp trong mắt nhiều người hay muốn tăng tính chuyên nghiệp và cộng đồng lớn cho các doanh nghiệp thì các công ty hay các doanh nghiệp nhất đinh phải có được quần áo bảo hộ lao động cho riêng công ty mình 
Một công việc nhỏ mang lợi ích to mà không phải riêng bên nào cũng nhận được lợi ích mà đó là lợi ích cho doanh nghiệp cho người lao động và cho cả xã hội 
Một công ty lớn , hay một công ty chỉ có 10 người lao động bạn cũng không thể lơ là bỏ qua những vấn đề quang trọng và cốt yếu như thế được , không lẽ bạn chỉ muốn công ty mình mãi chỉ có 10 người không lẽ bạn không muốn nâng tầm chuyên nghiệp , không lẽ bạn không muốn tạo nên một thương hiệu vân trước tiên chúng ta nên làm cái phần quang trọng nhất bạn nhé đó là may quần áo đồng phục cho những người công nhân công ty bạn 
Một khi bạn tăng được tính chuyên nghiệp cho công ty hay quảng bá hình ảnh đến nhiều người mức độ tinh tưởng của bạn sẽ rất cao , ngoài ra bạn còn nhận được nhiều vấn đề như đễ tuyển nhân sự , dễ tìm đối tác , đễ thúc đẩy kinh doanh
Chỉ một công việc đơn giản với một khoảng chi phí không đáng kể bạn sẽ nhận được một giá trị vô cùng lớn


Tác dụng của quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động là loại quần áo lao động rất phổ biến hiện nay. Hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều trang bị và may quần áo bảo hộ lao động cho công nhân và các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người lao động và góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của công ty mình, nếu nói đến tác dụng của quần áo bảo hộ lao động sẽ rất nhiều nhưng chúng ta nên cần phải đảm bảo tính chuyên nghiệp cho công ty bạn
Tác dụng nó mang lại vô cùng lớn cho cả một công ty một tập đoàn cho xã hội cho thế giới biết đến tầm chuyên nghiệp của những người lao động Việt Nam
Bạn nên tìm một thương hiệu để may cho mình 

Quần áo đồng phục bảo hộ lao động KIM VÀNG niềm tin chât lượng 
Đến với KIM VÀNG chất lượng giúp chúng tôi tồn tại và chúng tôi tồn tại vì chất lượng sản phẩm làm ra , mỗi một sản phẩm làm ra điều mang đến một thương hiệu một sự hài lòng cho khách hàng 
Ngoài ra quy trình làm việc tại công ty chúng tôi được sắp xêp và huy hoạch rõ ràng , từ khâu thiết kế báo giá cho đến khâu sản xuất chúng tôi điều làm theo quy trình đảm bảo tính chính xác nhanh gọn lẹ và tiết kiệm thời gian nhất cho bạn 
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồng phục và đội ngủ nhân viên yêu nghề công ty may đồng phục chúng tôi luôn hứa hẹn mang đến cho các bạn những sản phẩm đồng phục chất lượng

Sản phẩm của công ty may đồng phục KIM VÀNG
Kim Vàng thiết kế và may quần áo bảo hộ với những ưu điểm vượt trội như: chất liệu vải cao cấp, rất đa dạng loại vải nhưng chủ yếu là vải kaki, hoặc vải kate, những chất liệu vải này có khả năng chống bám bụi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và không bị xù lông sau khi mặc lâu ngày. Ngoài ra, quần áo lao động được may với khóa kéo YKK nên rất chắc chắn, sẽ rất phù hợp làm đồng phục kỹ sư, cho công nhân, nhân viên làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

Quần áo bảo hộ lao động tại Kim Vàng rất đa dạng về màu sắc và mẫu mã nên thích hợp cho cả người lao động nam và nữ khi mặc làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi có hàng ngàn mẫu đồng phục bảo hộ lao động cho quý khách lựa chọn, tất cả đều được may với chất liệu vải Kate Ý, Kate Mỹ, Kate Nhật cao cấp và hơn 100 loại màu sắc khác nhau để bạn chọn.

Bên cạnh đó, Kim Vàng còn kèm theo các dịch vụ liên quan tới may đồng phục như: in - thêu logo, in - thêu tên công ty lên quần áo đồng phục lao động với máy móc công nghệ hiện đại và giá thành rẻ nhất hoặc miễn phí!
Hãy liên hệ đặt may quần áo bảo hộ lao động với Kim Vàng để được hỗ trợ tư vấn báo giá phù hợp, được thiết kế mẫu miễn phí theo yêu cầu.
Hotline: 0937 166 346 - 028 3948 2599

 

Thành Tích Đạt Được

 • Giải Thưởng Thành Phố Lần 1
 • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt
 • Top 100 Thương Hiệu Uy Tín

Ý kiến Khách Hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây